พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
  |  
 

พระพุทธภาษิต การไม่ทำบาปทั้งสิ้น ๑ การยังกุศลให้ถึงพร้อม ๑ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 15/69 มหาปทานสูตร ธรรมดาไฟย่อมเกิดขึ้นที่ไม้สีไฟ อันบุคคลสีอยู่ ไฟเกิดขึ้นแต่ไม้ใด ย่อมเผาไม้นั้นเองให้ไหม้ ความโกรธย่อมเกิดขึ้นแก่คนโง่เขลาเบาปัญญา ไม่รู้จริง เพราะความแข่งดี แม้เขาก็ถูกความโกรธนั้นแหละเผาลน 42/408-409 จุลลโพธิชาดก สิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นดัง สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นสงบ คนพาลเปรียบด้วยหม้อน้ำที่มีน้ำครึ่งหนึ่ง บัณฑิตเปรียบเหมือนห้วงน้ำที่เต็ม 39/631 นาลกสูตร สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นย่อมชื่อว่าเป็น ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี 31/477 สุปุพพัณหสูตร ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลา ผู้คอยฤกษ์อยู่ ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์ ดวงดาวจักทำอะไรได้ 42/20-21 นักขิตตชาดก ผู้ใดรีบด่วนในเวลาที่ควรช้า และช้าในเวลาที่รีบด่วนผู้นั้นเป็นพาล ย่อมประสบทุกข์ เพราะไม่จัดแจงโดยอุบายอันชอบประโยชน์ของผู้นั้นย่อมเสื่อมไป 41/447-448 สัมภูตเถรคาถา ความดี คนดีทำได้ง่าย ความดี คนชั่วทำยาก ความชั่ว คนชั่วทำได้ง่าย ความชั่ว พระอริยเจ้าทั้งหลายทำได้ยาก 38/213 อานันทสูตร ภูเขาหินล้วนเป็นแท่งทึบ ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะลมฉันใด บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้น บัณฑิตทั้งหลายผู้อันสุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่แสดงอาการสูง ๆ ต่ำ ๆ 38/33-44 คาถาธรรมบท ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมก่อทุกข์ ละความชนะและความแพ้เสียแล้ว จึงสงบระงับ นอนเป็นสุข 23/165 ปฐมสังคามวัตถุสูตร เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด จงนั่งเถิด เธอทั้งหลายจะได้ประโยชน์อะไรด้วยความหลับ เพราะความหลับจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลายผู้เร่าร้อนเพราะโรค คือ กิเลส มีประการต่าง ๆ ถูกลูกศร คือ ราคะ เป็นต้น แทงแล้วย่อยยับอยู่ 39/527-528 อุฏฐานสูตร  

หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ

หลวงพ่อ ลี ธมฺมธโร  วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ   

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ผลไม้ในสวนธรรม

 หลวงปู่ท่อน  ญาณธโร  วัดศรีอภัยวัน  จ.เลย

หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าเเก้วบ้านชุมพร จ.สกลนคร

หลวงปู่สิม พุทธจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่

พระอาจารย์ ชา สุภัทฺโท

หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

สกลธรรม

ดาวโหลดหนังสือธรรมเเละเสียงอ่าน

ธรรมะเชิงวิทยาศาตร์Online: 2 Visits: 9,611,538 Today: 141 PageView/Month: 30,156